HOME | CALL CENTER |เบอร์โทรศัพท์ |e-news |e-networks|Smart Area (AMSS++) สลิปเงินเดือน| ประกาศข่าว | About us
ประกาศข่าวทั่วไป/จัดซื้อจัดจ้าง

Copyright @2010 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 All Rights Reserved.
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
บรรณาธิการ : นางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์ รักษาการ ผอ.กลุ่มlอำนวยการ
ฝ่ายข่าว : นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / นางศรันญา บัวแพ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ I ฝ่ายกราฟฟิก : นายธนู บุญเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 037-211362 , 037-214440 , email:
kaewboonpeng@gmail.com