Download

kain_out.docx
docx

การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาต

{อัปโหลดล่าสุด 23 มี.ค. 2560 เวลา 13:28 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 237.35 KB}

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอและพิจารณ.docx
docx

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ

{อัปโหลดล่าสุด 23 มี.ค. 2560 เวลา 13:27 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 29.27 KB}

เอกสารประกอบที่ต้องส่งประกอบขออนุญาตไปต่างประเทศ.docx
docx

เอกสารที่ต้องส่งประกอบขออนุญาตไปต่างประเทศ

{อัปโหลดล่าสุด 13 มี.ค. 2560 เวลา 14:49 น., ดาวน์โหลด 7, ขนาดของ ไฟล์ 12.77 KB}

แบบฟอร์มการลาไปต่างประเทศ (ครบทุกแบบ).docx
docx

แบบฟอร์มการลาไปต่างประเทศ (ครบทุกแบบ)

{อัปโหลดล่าสุด 13 มี.ค. 2560 เวลา 14:47 น., ดาวน์โหลด 6, ขนาดของ ไฟล์ 29.33 KB}

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่.docx
docx

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่

{อัปโหลดล่าสุด 13 มี.ค. 2560 เวลา 14:44 น., ดาวน์โหลด 10, ขนาดของ ไฟล์ 65.13 KB}

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559.xls
xls

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

{อัปโหลดล่าสุด 13 มี.ค. 2560 เวลา 14:42 น., ดาวน์โหลด 8, ขนาดของ ไฟล์ 404.5 KB}

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที.xls
xls

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

{อัปโหลดล่าสุด 13 มี.ค. 2560 เวลา 14:42 น., ดาวน์โหลด 15, ขนาดของ ไฟล์ 44.5 KB}
1
^