สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ที่อยู่ อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0-3721-1362 โทรสาร 0-3721-1579
E-Mail:
sptpj.am@gmail.com