สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กับนโยบายวาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เขตพื้นที่สีขาว

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด(downloads)


ผอ.ปราจีน1 เน้นปลูกจิตสำนึกนักเรียน
ดาวน์โหลดสปอตต่อต้านคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลดเพลงโตไปไม่โกง.mp4
ดาวน์โหลดเพลงไม่ใฝ่โกง.mp3

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปรับกระบวนทัศน์ครู เพื่อสื่อสารโดยตรงยังผู้บริหาร และครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2557 สู่การปฏิบัติ ตลอดจนปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างทัศนคติในการปฏิบัติร่วมกัน


และในวันเดียวกันนี้ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ประกาศเปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นโตไปต้องไม่โกงนำผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินรณรงค์ ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้องและผู้ปกครอง ชาวปราจีนบุรีที่รักทุกท่าน ได้ร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนของเรามีค่านิยมรักในความซื่อสัตย์-สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบาย “ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง” ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชนของเราจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรม เป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคตโดยขอให้สังคมและชุมชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกับสถานศึกษาในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเราชาวปราจีนบุรี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กล่าวในตอนท้ายว่า การจัดประชุมปรับกระบวนทัศน์ครู และเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นโตไปต้องไม่โกง สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ประธานเขตคุณภาพทั้ง 13 เขต ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน จึงขอขอบคุณ 1. ผอ.บัญญัติ กุญชร โรงเรียนวัดพรหมมิตรภาพที่ 1 สนับสนุนรถพร้อมเครื่องขยายเสียงเสริมขวน 1 คัน 2. ผอ.สงวน พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สนับสนุนรถพร้อมเครื่องขยายเสียงเสริมขบวนที่ 1 คัน 3. ผอ.พงษ์เทพ สืบพิลา โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สนับสนุนน้ำดื่ม 500 ขวด 4. ผอ.พัชรินทร์ ดีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบางกระเบา สนับสนุนเงิน 1,000 บาท 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารว่าง จำนวน 20,000 บาท และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมสนับสนุนสมทบ คือ นายนพดล วรมานะกุล 3,000 บาท นายชำนาญ จันทวงษ์ 2,000 บาท นายสุทธิพงษ์ มีพงษ์ 1,000 บาท นายทวีศักดิ์ อิ่มจิตต์ 1,000 บาท นายสิน ผสมชัย 1,000 บาท ผอ.มงคล ทวีทรัพย์ 1,000 บาท และ นางจงรักษ์ ฤทธิ์ประวัติ 1,000 บาท 6. โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง ให้ความอนุเคราะห์ใช้หอประชุม 95 ปี ป.ร.อ. 7. อบจ.ปราจีนบุรี ให้ความอนุเคราะห์จัดเก้าอี้ให้ 8.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดทีมกู้ชีพรถพยาบาลเฉินเฝ้าระวังตลอดเส้นทางเดิน สำหรับการจัดระเบียบขบวนเดินรณรงค์ได้รับการอำนวยความสะดวกจากตำรวจจราจร สภ.เมืองปราจีนบุรี และคณะผู้กำกับลูกเสือจากทุกเขตคุณภาพ ทั้ง 5 อำเภอ ขอขอบคุณทุกท่านดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้


จำนวนผู้เยี่ยมชม : Website counter ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2557 l ไปหน้าหลักGO HOME