เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อภายใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร และเบอร์โทร.ศัพท์ติดต่อภายในกลุ่มต่าง ๆ 
(เบอร์โทรศัพท์กลาง สพป.ปราจีนบุรี 1 037-211362, 037-212281 และ 037-212804)   +
เบอร์ FAX :หน้าห้อง ผอ. 037-214440, 037-211579 (กลุ่มอำนวยการ), 037-213200 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ที่ กลุ่ม ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ 
 มือถือ  กลุ่มต่าง ๆ ภายใน
  ผอ.เขต นายดำเนิน  เพียรค้า 098-2764829 037-214440 111
  หน้าห้อง     037-214440 112
  รอง ผอ.เขต น.ส.รัตนาภรณ์  ศรีสรวย  081-8277745 037-212574 กง 121
           
           
ผอ.กลุ่มต่าง ๆ        
1 อำนวยการ น.ส.ทิพย์วิมล  รักษาสัตย์ (รก) 089-5390882 037-211362 112
2 ส่งเสริม นายปรีชา  เดชะไชย 081-5595250 037-211066 127
3 นโยบายและแผน นางวีณา  แซ่แต้ (รก) 086-1558678 037-213200 230
4 บุคคล นางพิมพ์ลดา  มั่งคั่ง (รก) 089-1814231 037-213076 224
5 นิเทศ นางนิตยา  พรรณภักดี 083-1160494 037-212006 232
6 ตรวจสอบภายใน นางสุพรทิพย์  ชิตรัฐถา 085-6867279 037-212574 123
7 การเงิน น.ส.รุ่งฤดี  อินทสร (รก.) 081-9457764 037-212574 118
           
           
  กลุ่มงาน ในกลุ่มอำนวยการ        
  อำนวยการ     037-211362 113
  ประสานงาน (ติดต่อประกันชีวิต และอื่น ๆ ...ธนัชชา  รินสันเทียะ)   037-211362 114
      089-3751772    
  ประชาสัมพันธ์ (นางกองแก้ว  บุญเพ็ง) 094-8503918 037-211362 116
    email: kaewboonpeng@gmail.com      
    FB:kongkaew      
  บุคคล (นิติกร) นายปรีชา  ม่วงพรหม 082-2584698 037-213447  
             
           
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 037-452495
น.ส.ธันยรัศมิ์  สมบูรณ์พงศ์ 094-8794232 037-213350 คุรุสภาเขต
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  037-280285-7  
สพม.7   037-210543 และ 037-210544
สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี  037-480356-7