เบอร์โทรศัพท์ ของข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ปี 2560    วันที่ 3  มกราคม 2561
เบอร์โทรศัพท์กลาง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1    037-211362 037-212281 และ 037-212804
เบอร์โทรสาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 1          หน้าห้อง ผอ. 037-214440 , 037-211579(อำนวยการ) ,037-213200 (นโยบายและแผน)
หากหมายเลขโทรศัพท์ผิดพลาด โปรดแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ  กองแก้ว บุญเพ็ง e-mail : kaewboonpeng@gmail.com
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ บ้านพัก
  ผู้บริหาร      
1 นายดำเนิน  เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 098-2764829  
         
  เลขานุการ ผอ.สพป.ปจ.1 FAX 037-214440 หน้าห้อง ผอ. 037 -214440
  1. น.ส.ทิพย์วิมล  รักษาสัตย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 089-5390882  
  2. นายวิมัยชัย  เธียรสุขะธิติ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 085-0586495  
         
2 น.ส.รัตนาภรณ์  ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 081-8277745  
         
         
         
         
  กลุ่มอำนวยการ FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -211362 ต่อ 113
1 น.ส.ทิพย์วิมล  รักษาสัตย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 089-5390882  
  tipwimon1@yahoo.co.th      
2 น.ส.ธนัชชา  รินสันเทียะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 089-3751772  
3 นางนภาพร  สวัสดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 085-3997984  
4 นางกองแก้ว  บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ   D-Line 094-8503918  037-212749  มุมสบาย
  kaewboonpeng@gmail.com T  091-7743040 037-211403 ซอยพานิช
5 นางศรันญา  บัวแพ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 081-7715678 037-214969
  sarunya_bp@hotmail.com      
6 นายธนู  บุญเพ็ง พนักงานธุรการ ชั้น ส.3  083-0473058  
  tanuboon09@gmail.com      
         
         
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -212574
1 น.ส.รุ่งฤดี  อินทสร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 081-9457764  
    (รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)    
2 น.ส.โสภา  คูสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 094-2853268  
3 นางประดับ  เทพศักดิ์ดา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 086-1458384  
4 นางเพ็ชรี  พาดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   037-214975
5 นางบุญหมั้น  งามศรี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 092-1913400  
      081-5782312  
6 นายนิรมิต  เนื่องกำเหนิด พนักงานการเงินและบัญชี  ส.4 087-9750299  
  NIRAMIT_MIT@HOTMAIL.COM      
         
         
         
         
  หน่วยตรวจสอบภายใน FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -212574
1 นางสุพรทิพย์  ชิตรัฐถา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 085-6867279  
2 นางเพ็ชรี  พาดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
         
       
         
       
         
         
         
         
  กลุ่มบริหารงานบุคคล FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -213076
1 นางพิมพ์ลดา  มั่งคั่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 089-1814231  
    รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    
2 นางราตรี  รอดประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 081-7119971  
3 นางเกษวลี  ขำฉา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 093-4454195  
4 นางจริยา  เคียรประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 084-5424692  
5 นางสุพรรณี  จ้อยสีดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 083-6426289 เปลี่ยนเบอร์
6 นางสุภาภรณ์  ทองไข่มุกด์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 089-4851736  
7 นายปรีชา  ม่วงพรหม นิติกรชำนาญการพิเศษ 082-2584698  
8 นางธฤษวรรณ  เวียงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ช่วยราชการ 081-7633626  
10 นางสายฝน  บุญยัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ช่วยราชการ 086-1612262  
11 น.ส.ชมนาด  สงข์มงคล นักทรัพยากรบุคคล 081-4290450  
  tu2478@hotmail.com      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  กลุ่มนโยบายและแผน ***เบอร์เฉพาะ FAX 037-213200 *** 037 -213200  
1 นางวีณา  แซ่แต้  รก.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 086-1558678 037-212437
  May2516@hotmail.com นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    
2 นางเสาวภา  ศรีมั่นคงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 092-994-6532 037-216211
  logo2happy@hotmail.com      
3 น.ส.สธนา  สำนักวังชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 081-7087223  
         
4 น.ส.ธมกร  ไทยญานุสร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 086-1442277 037-213023
  as_2549@hotmail.com      
         
  ศูนย์ ITEC สพป.ปราจีนบุรี เขต 1      
1 น.ส.ธมกร  ไทยญานุสร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 086-1442277 037-213023
  as_2549@hotmail.com      
2 นายธนู  บุญเพ็ง พนักงานธุรการ ชั้น ส.3  083-0473058  
  tanuboon09@gmail.com      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -211066
1 นายปรีชา  เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-5595250  
  preecha.d@icloud.com   088-2862569  
2 น.ส.สิริมา  อาศัยผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 087-1400283  
3 นางอภิวัน  ประสังสิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 089-6900747  
  apiwan25124145@gmail.com      
4 น.ส.ศิริพร  ชัยศิรินิรันดร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 089-6830440  
  bigbenz2_5999@hotmail.com      
5 นางโสภา  คงเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 085-2853784  
         
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -212006
1 นางนิตยา  พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 083-1160494  
2 นางบัวบาง  บุญอยู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  081-3492677  
3 นางสายสุนีย์  ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  081-4369896  
4 นายผดุงเกียรติ  สมมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  087-8286771  
5 นายวีรวิทย์  สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  087-7022397  
6 นางศุภาวีร์  สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  085-1480874  
7 น.ส.ชุตินันท์  จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 095-5383951  
8 นางสุทธญาณ์  สุวรรณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  097-2743216  
9 นางน้ำทิพย์  เพ็ชรกำจัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  089-5429918  
         
  ธุรการ      
1 น.ส.สินีนาฎ  เจริญจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 086-3158437  
2 นางสาวกนกพร  วารีย์ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ 089-5416026  
       
  ลูกจ้าง      
1 นายธนู  บุญเพ็ง พนักงานธุรการ ส.3  083-0473058  
2 นายนิรมิต  เนื่องกำเหนิด พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 087-9750299  
3 นายโยธิน  ประเสริฐสุข พนักงานขับรถยนต์ ส.2 096-9395246 เบอร์ใหม่
4 นายภิรมย์  ณรงค์ หัวหน้าหมวดยานยนต์ 087-1488794  
5 นายวิมัยชัย  เธียรสุขะธิติ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 085-0586495  
6 นายสมชาย  นกน้อย พนักงานธุรการ ส.4 096-9404986  
7 นายประภาส  กลิ่นกมล พนักงานธุรการ ส.4 061-1655859  
8 น.ส.บุญช่วย  วงษ์พาศกลาง   พนักงานทำความสะอาด 085-2846105  
9 นายวิชาญ  งามเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   089-5387197  
10 นางสาวกนกพร  วารีย์ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ 089-5416025  
11 นางสาว โสรญา  ภู่สอาด พนักงานพิมพ์ดีด 087-7828477  
         
         
         
  พนักงานทำความสะอาด      
1 นางเรณู  ทรงชน พนักงานทำความสะอาด 086-1247518  
  ยามรักษาการ      
1 นายภุชงค์  ดีศรี พนักงานรักษาความปลอดภัย 085-1785065  
2 นายยุทธนา  กันโรคา พนักงานรักษาความปลอดภัย 098-8574419