เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อภายใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร และเบอร์โทร.ศัพท์ติดต่อภายในกลุ่มต่าง ๆ 
(เบอร์โทรศัพท์กลาง สพป.ปราจีนบุรี 1 037-211362, 037-212281 และ 037-212804)   +
เบอร์ FAX :หน้าห้อง ผอ. 037-214440, 037-211579 (กลุ่มอำนวยการ), 037-213200 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ที่ กลุ่ม ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ 
 มือถือ  กลุ่มต่าง ๆ ภายใน
  ผอ.เขต นายดำเนิน  เพียรค้า 081-9662322 037-214440 111
  หน้าห้อง     037-214440 112
  รอง ผอ.เขต น.ส.รัตนาภรณ์  ศรีสรวย  081-8277745 037-212574 กง 121
    (ดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มเอกชน)      
  รอง ผอ.เขต นายนพรัตน  เทพตะขบ 094-8494436 037-211362 113
    (ดูแลอำนวยกา รและกลุ่มนโยบายและแผน)   ต่อ 113 อำนวยการ  
        037-213200  แผน  
           
  รอง ผอ.เขต นายมณฑล  วัฒนศฤงคาร 089-9387075 037-211362 อก. 114
    (ดูแลนิเทศ บริหารบุคคล  และส่งเสริมการจัดการศึกษา)   037-213076 บุคคล  
           
ผอ.กลุ่มต่าง ๆ        
1 อำนวยการ นางดรุณี  บ่อจักรพันธ์ 081-8459887 037-211362 115
2 ส่งเสริม นายปรีชา  เดชะไชย 081-5595250 037-211066 127
3 นโยบายและแผน นางฐิติมา  เร่งประเสริฐ 089-7746986 037-213200 230
4 บุคคล นายสมร  ดาราย 081-7614617 037-213076 224
5 เอกชน นางวนิดา  ศิลปกิจโกศล 082-9595497 037-211362 128
6 นิเทศ นายชัยณรงค์  ห่วงบุญรอด 089-4017976 037-212006 232
7 ตรวจสอบภายใน นางสุพรทิพย์  ชิตรัฐถา 085-6867279 037-212574 123
8 การเงิน นายวิชัย  โกซิน 089-5451275 037-212574 118
  กลุ่มงาน ในกลุ่มอำนวยการ        
  อำนวยการ     037-211362 113
  ประสานงาน (ต่อต่อประกันชีวิต และอื่น ๆ ...ธนัชชา  รินสันเทียะ)   037-211362 114
      089-3751772    
  ประชาสัมพันธ์ (นางกองแก้ว  บุญเพ็ง) 094-8503918 037-211362 116
    email: kaewboonpeng@gmail.com      
    FB:kongkaew      
  บุคคล (นิติกร) นายปรีชา  ม่วงพรหม 082-2584698 037-213447  
  น.ส.ธันยรัศมิ์  สมบูรณ์พงศ์   094-8794232 037-213350 คุรุสภาเขต  
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  037-280285-7 สพม. 7  037-216500