เบอร์โทรศัพท์ ของข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ปี 2559    วันที่  3  กุมภาพันธ์  2559
เบอร์โทรศัพท์กลาง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1    037-211362 037-212281 และ 037-212804
เบอร์โทรสาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 1          หน้าห้อง ผอ. 037-214440 , 037-211579(อำนวยการ) ,037-213200 (นโยบายและแผน)
หากหมายเลขโทรศัพท์ผิดพลาด โปรดแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ  กองแก้ว บุญเพ็ง e-mail : kaewboonpeng@gmail.com
ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ บ้านพัก
  ผู้บริหาร      
1 นายดำเนิน  เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 081-9662322  
  เลขานุการ ผอ.สพป.ปจ.1 FAX 037-214440 หน้าห้อง ผอ. 037 -214440
  1. น.ส.ทิพย์วิมล  รักษาสัตย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 089-5390882  
  2. นายวิมัยชัย  เธียรสุขะธิติ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 085-0586495  
2 นายมณฑล  วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 089-9387075  
3 น.ส.รัตนาภรณ์  ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 081-8277745  
4 นายนพรัตน์  เทพตะขบ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 094-8494436  
         
         
         
         
  กลุ่มอำนวยการ FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -211362 ต่อ 113
1 นางดรุณี  บ่อจักรพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 081-8459887 037-211794
2 น.ส.สุวิมล  สมนึก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 087-0032265  
3 น.ส.ทิพย์วิมล  รักษาสัตย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 089-5390882  
4 น.ส.ธนัชชา  รินสันเทียะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 089-3751772  
5 น.ส.สุดยอด  พลเผือก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  094-4477781  
      094-5600080  
6 นางนภาพร  สวัสดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 085-3997984  
7 นางกองแก้ว  บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 094-8503918 037-212749  มุมสบาย
  kaewboonpeng@gmail.com     037-211403 ซอยพานิช
8 นางศรันญา  บัวแพ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 081-7715678 037-214969
9 นายธนู  บุญเพ็ง พนักงานธุรการ ชั้น ส.3  083-0473058  
         
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -212574
1 นายวิชัย  โกซิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 089-5451275  
2 น.ส.โสภา  คูสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   037-211132
3 น.ส.รุ่งฤดี  อินทสร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 081-9457764  
4 นางประดับ  เทพศักดิ์ดา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 086-1458384  
5 นางเพ็ชรรี  พาดี จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน   037-214975
6 นายนิรมิต  เนื่องกำเหนิด พนักงานการเงินและบัญชี  ส.3 087-9750299  
  NIRAMIT_MIT@HOTMAIL.COM      
7 น.ส.กาญจนา  สมดีวีรเดช ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 091-7425469  
         
         
         
  หน่วยตรวจสอบภายใน FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยกา 037 -212574
1 นางสุพรทิพย์  ชิตรัฐถา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 085-6867279  
2 นางอำพัน  เขียวชอุ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 086-1398742  
  charanphon@hotmail.co.th      
         
         
       
         
         
         
         
         
         
  กลุ่มบริหารงานบุคคล FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -213076
1 นายสมร  ดาราย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 081-7614617  
2 นางพิมพ์ลดา  มั่งคั่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 089-1814231  
3 นางราตรี  รอดประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 081-7119971  
4 นางเกษวลี  ขำฉา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 093-4454195  
5 นางจริยา  เคียรประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 084-5424692  
6 นางสุพรรณี  จ้อยสีดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 098-8274463  
7 นางสุภาภรณ์  ทองไข่มุกด์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 089-4851736  
8 นายปรีชา  ม่วงพรหม นิติกรชำนาญการพิเศษ 082-2584698  
9 นางธฤษวรรณ  เวียงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ช่วยราชการ 081-7633626  
10 น.ส.ชมนาด  สงข์มงคล นักทรัพยากรบุคคล 081-4290450  
  tu2478@hotmail.com      
11 คุรุสภาเขตพื้นที่      037-213350  
   น.ส.ธันยรัศมิ์  สมบูรณ์พงศ์ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่ 094-8794232 037-213350
         
         
         
  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -216284
1 นางวนิดา  ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 082-9595497  
  t_awpoomoo@hotmail.co.th      
2 นางสนธยา  กุศลล้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 081-9456966 037-406214
3 นางสุขอารมณ์  เจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 089-6085998  
4 นางรัชนี  เดชสุภา ข้าราชการบำนาญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 081-3993457 จ้างให้ปฏิบัติหน้าที่
         
         
  กลุ่มนโยบายและแผน ***เบอร์เฉพาะ FAX 037-213200 *** 037 -213200
1 นางฐิติมา  เร่งประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 089-7746986 037-212437
  ti09774@gmail.com      
2 นางวีณา  แซ่แต้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 086-1558678  
  May2516@hotmail.com      
3 นางเสาวภา  ศรีมั่นคงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 086-8274815 037-216211
  logo2happy@hotmail.com      
4 น.ส.ธมกร  ไทยญานุสร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 086-1442277 037-213023
  as_2549@hotmail.com      
5 น.ส.สธนา  สำนักวังชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 081-7087223  
         
6 นางณัฐวิภา  ปริยงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 080-3719436  
  natwipa_0412@hotmail.com      
7 นางสุนทรี  หนูสัมฤทธิ์ พนักงานพิมพ์ดีด 089-5446323  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -211066
1 นายปรีชา  เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษา 081-5595250  
  preecha.d@icloud.com   088-2862569  
2 น.ส.สิริมา  อาศัยผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 087-1400283  
         
3 นางฉัตรอำพร  หาญประสพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 081-6831658  
  KK2541@hotmail.com      
4 น.ส.ศิริพร  ชัยศิรินิรันดร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 089-6830440  
  bigbenz2_5999@hotmail.com      
5 นางโสภา  คงเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 085-2853784  
         
6 นางอภิวัน  ประสังสิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 089-6900747  
  apiwan25124145@gmail.com      
7 นายวิษณุ  คำวัจนัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 082-3317219  
         
8 นางสมพิศ  มาลัยทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 087-8492280  
  sirisompis@hotmail.com      
9 น.ส.นิศากร  แก้วกำเหนิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 061-6455716  
  nuiwoy2558@hotmail.com      
         
         
         
         
         
         
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   FAX 037-211579 เบอร์กลางอำนวยการ 037 -212006
1 นายชัยณรงค์  ห่วงบุญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 089-4017976  
2        
3 นายวิโรจน์  น้อยสำเนียง ศึกษานิเทศก์  095-1656409  
4 นางบัวบาง  บุญอยู่ ศึกษานิเทศก์  081-3492677  
5 นางนิตยา  พรรณภักดี ศึกษานิเทศก์  098-8295322  
6 น.ส.รัชนี  ตะเภาพงศ์ ศึกษานิเทศก์  081-9278524  
  Taw.TPP@gmail.com      
7 นางสายสุนีย์  ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์  081-4369896  
8 นายผดุงเกียรติ  สมมิตร ศึกษานิเทศก์  087-8286771  
9 นายวีรวิทย์  สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์  087-7022397  
10 นางศุภาวีร์  สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์  085-1480874  
11 น.ส.ชุตินันท์  จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์  089-1188861  
12 นางเปรมใจ  อิฐอมรชัย ศึกษานิเทศก์  089-1736937  
13 นางสุทธญาณ์  สุวรรณะ ศึกษานิเทศก์  086-1563864  
14 นางน้ำทิพย์  เพ็ชรกำจัด ศึกษานิเทศก์  089-5429918  
         
         
  ธุรการ      
1 น.ส.สินีนาฎ  เจริญจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 086-3158437  
2 นางสุนันทา  แก้วคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 081-6638686  
         
         
         
         
  ลูกจ้าง      
1 นายธนู  บุญเพ็ง พนักงานธุรการ ส.3  083-0473058  
2 นายนิรมิต  เนื่องกำเหนิด พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 087-9750299  
3 นายโยธิน  ประเสริฐสุข พนักงานขับรถยนต์ ส.2 081-7041473  
4 นายภิรมย์  ณรงค์ หัวหน้าหมวดยานยนต์ 087-1488794  
5 นายวิมัยชัย  เธียรสุขะธิติ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 085-0586495  
6 นายสมชาย  นกน้อย พนักงานธุรการ ส.4 086-8417107  
7 นายประภาส  กลิ่นกมล พนักงานธุรการ ส.4 089-7647581  
8 นายปราการ  เกิดสุข ช่างครุภัณฑ์ ช. 3 083-1992635  
9 น.ส.บุญช่วย  วงษ์พาศกลาง   พนักงานทำความสะอาด 085-2846105  
10 น.ส.กาญจนา  สมดีวีรเดช ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 091-7425469  
11 นางสุนทรี  หนูสัมฤทธิ์ พนักงานพิมพ์ดีด 089-5446323  
12 นายสมเกียรติ  ภู่จีน ช่างปูน ช.4 ช่วยราชการ สพป.ปจ.1  -  
13 นายวิชาญ  งามเจริญ ช่างปูน ช.4 ช่วยราชการ สพป.ปจ.1  089-5387197  
  พนักงานทำความสะอาด      
1 นางเรณู  ทรงชน พนักงานทำความสะอาด 086-1247518  
  ยามรักษาการ      
1 นายภุชงค์  ดีศรี ยาม 085-1785065  
2 นายกฤษณา  ช่อคำสี ยาม 080-6204933