[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2280022  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ สนุกกับภาษา พัฒนาปัญญาและสมอง ”

          วันที่ 4 มิถุนายน 2559 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานเปิดการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ สนุกกับภาษา พัฒนาปัญญาและสมอง ” ในโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพการอ่านออกเขียนได้ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1และ นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลรับผิดชอบเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ในเขตคุณภาพบ้านสร้าง ๒ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ปีปลอดการอ่านไม่ออก -เขียนไม่ได้ และแนวทางการพัฒนาตามที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์การอ่านออกเขียนได้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน จาก 11 โรงเรียนภายในเขตคุณภาพและ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร คือ ดร. กิตติศักดิ์ เกตุนุติ เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 หวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ และช่วยเสริมสร้าง ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป ขอขอบคุณคณะจัดงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและขอขอบคุณ นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมด้วยคณะครูที่เอื้อเฟื้อสถานที่และบุคลากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com