[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2278232  ครั้ง
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการผู้ประเมินฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย นายประมวล เหลาแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหว้าเอน ประธานกรรมการ นายสุกฤษ ชัยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ และนางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ โดยโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ขอรับการประเมินในระดับเงิน ซึ่งคณะผู้ประเมินฯ ดังกล่าวได้ใช้เครื่องมือการประเมินตามกรอบมาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐาน คือ 1.ด้านการป้องกัน 2.ด้านค้นหา 3.ด้านรักษา 4.ด้านเฝ้าระวัง และ 5.ด้านบริหารจัดการ ภายหลังการประเมินฯ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคุณครูตามห้องเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการประเมินครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในปีการศึกษาต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com