[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2399414  ครั้ง
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และการจัดการศึกษา 4 ด้าน คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการนิเทศติดตาม การจัดการศึกษา 4 ด้าน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการชุดท่ี 2 ประกอบด้วย นายสันต์ สงวนสุข ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 2 นางนิตยา พรรณภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางนวนจันทร์ บุนประสิตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านดงบัง กรรมการและเลขานุการ โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพฯ ตามกรอบการดำเนินงาน ในการตรวจฯ ครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com