[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181772 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 40/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ติว O-NET)

     ระหว่างวันอังคารที่ 26 และวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูภายในกลุ่มคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ได้จัดให้มีการติว O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในกลุ่มคุณภาพฯ ขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ PEER Center โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ร่วมกับคณะครูให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนประมาณ 100 กว่าคนที่มาเข้าค่ายวิชาการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือคณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมการกำหนดคำขวัญวันครู “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา”, กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านนักเรียน และกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน ทำให้ครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันครูร่วมกัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 - 18.00 น. โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.4 - 5

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.4 - 5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อฝึกลูกเสือ-เนตรนารีให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเคารพต่อผู้มีพระคุณ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลสำหรับลูกเสือสำรองเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือสำรอง โดยมีกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ เช่น เดินทางไกล ฐานเงื่อนสามัคคี คำปฏิญาณ ฐานอนามัยดีมีความสุข ฐานธรรมชาติสร้างสรรค์ ฐานทักษะลูกเสือ ฐานปรุงอาหาร และกิจกรรมการแสดงของลูกเสือในแต่ละหมู่ ทำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

     ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยให้มีการนำร่องดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมชุมชนสัมพันธ์

     วันที่ 22 มกราคม 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมชุมชนสัมพันธ์ โดยพี่ทหารจากค่าย ส.พัน.2พล.ร.2รอ. มีหัวข้อเกี่ยวกับ การเทิดทูนสถาบัน ยาเสพติด ค่านิยม 12 ประการ และการบริหารจัดสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนขอขอบคุณพี่ทหารที่มาให้ความรู้เป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างรับการเคลือบฟลูออไรด์

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้ออกหน่วยพื้นที่มาให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุทั้งต่อฟันที่ยังไม่ได้ขึ้น (pre-eruptive effect) และต่อฟันที่ขึ้นมาในช่องปาก ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558 (ศูนย์สอบอำเภอบ้านสร้าง) ซึ่งเป็นการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในประวัติความเป็นมา และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันจะทำให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : “World AIDS Day”

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ทางโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ร่วมกับ ชมรมคนรุ่นใหม่ เข้าใจเอดส์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคเอดส์ และรณรงค์ให้คนไทยรู้จักเข้าใจและป้องกันอย่างถูกต้อง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดกิจกรรม “เฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรม “เฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานจากการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ และนำ และมุ่งเน้นการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เติมเต็มความรู้ ประสบการณ์และทักษะเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้ทันกับโลกในยุคโลกาภิวัตน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2559

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ศูนย์ประสานงานราชการเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบ้านสร้าง ได้จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยมีนายชวภณ ประชิตวัติ นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้มีคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภายในงานจัดให้มีพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ และร่วมกันสงบนิ่ง 1 นาที และกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นได้มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลหนึ่งครูแสนดี ปี 2558 มอบของที่ระลึกแก่ครูที่ได้เลื่อนวิทยฐา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางสาขาวิชา จากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มาช่วยจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพจนจบหลักสูตร ซึ่งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้สอนหลักสูตรการจับจีบผ้าปูโต๊ะ ทำให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 โดยมี นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ และกล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน เพื่อจะได้นำข้อคิด แนวทางไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม บริจาคอาหาร และร่วมแจกของขวัญให้แก่นักเรียนด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายชำนาญ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 40/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com