[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้ชม 2361461 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 55/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดอำเภอบ้านสร้าง ณ สนามกีฬาโรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นเกราะป้อง กันให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และเสริมสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวัดลำดวน

     โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงพระคุณของคุณครู ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกัน ภาคบ่ายจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยมี ร.ต.ต.ทวนทอง ทับมุกข์ รอง.สวป.สภ.บ้านสร้าง สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง เป็นวิทยากรให้ความรู้วิชายาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงการใช้ยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยเหลือประชาชน” กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 มลฑลทหารบกที่ 12 ได้นำน้ำประปามาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มและใช้ประกอบอาหารกลางวัน เนื่องจากภาวะแล้งครั้งนี้ ต้องประสบปัญหากับน้ำประปาที่มีความเค็ม ส่งผลให้นักเรียนไม่มีน้ำดื่ม และเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนต้องหาเงินบริจาคเพื่อจัดการซ่อมระบบเครื่องทำน้ำสะอาดเป็นการเร่งด่วน และขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำประปาจากมลฑลทหารบกที่ 12 นำน้ำประปาจากค่ายพรหมโยธี มาให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีน้ำประปาในการผลิตน้ำดื่ม และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีบุคลากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ที่มีความรู้ความชำนาญทางสาขามาสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกวันพุธเวลา 09.30 - 11.30 น. ซึ่งทางวิทยาลัยได้มาช่วยจัดการเรียนการสอนให้เป็นประจำทุกปี ทางโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเสาธง 5 นาที

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. นายสมชาย ชำนิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนนักเรียน เกิดความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมเป็นคนดีของชาติ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจสร้างเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวัง เพื่อลดปัญหาภัยคุกคามที่เสี่ยงต่อกลุ่มเยาวชนทั้งในสถานศึกษาของตัวเอง และในชุมชน โดยให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนบริเวณหน้าเสาธงก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียน ภายใต้"โ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลบ้านสร้างและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ได้เข้าทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ระบาดในช่วงฤดูฝน และป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งทางโรงเรียนได้ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าปีนี้มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่แล้ว จึงได้ตระหนักถึงอันตรายและดำเนินการเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "ค่ายธรรมศึกษา" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมมะนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5-6 ณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่ออบรมและฝึกปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีนักเรียนและคณะครูในระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี ได้มอบหมายให้ คณะรองผู้อำนวยการ ผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมจำนวน 250 คน ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางหลังเก่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ปีงบประมาณ 2558

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ปีงบประมาณ 2558 โดยนายอำนาจ แกมนิล ประธานเขตคุณภาพศรีมโหสถ นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.รร.บ้านโป่งตะเคียน และนายคมกริช ทัพกิฬา ผอ.รร.วัดไผ่งาม เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปปฏิบัติต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรือเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนประสบอยู่ในชีวิตประจําวัน เช่น การสอบถาม การออกคําสั่ง การขอร้อง ฯลฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้มีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศครีม นำโดยคุณอำนวย แก้วกล่ำ คุณพินิจ แก้วกล่ำ คุณระเบียบ หร่ำเดช และคุณอรพรรณ หร่ำเดช ทำให้นักเรียนทุกคนมีแต่รอยยิ้ม ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มามอบความสุขให้กับเด็กในวันนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างตรวจสุขภาพช่องปาก

     เมื่อวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้ออกบริการตรวจสุขภาพช่องปากในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ระดับชั้นอนุบาล, ป.1, ป.3, และ ป.6 เพื่อชี้แจงในการดูแลสุขภาพช่องปาก และแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็ก โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจฟันเด็กนักเรียน สำรวจการบริโภคอาหาร และใช้บริการทันตกรรม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การแนะแนวอาชีพและทดสอบความถนัดทางอาชีพ

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ได้บริการแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อแนะแนวอาชีพที่ถูกต้องสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
หัวข้อข่าว : รณรงค์โรงเรียน ชุมชน วัด ให้ปลอดจากไข้เลือดออก

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง เขตคุณภาพประจันตคาม 3 นำโดยนายปรีชา ช่างกลึง ไดจัดอบรมนักเรียนและเดินรณรงค์ รงเรียน ชุมชน วัด ใ้ปลอดจากลกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับกาสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.บุฝ้าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฝ้าย ให้ความสนับสนุนเป็นวิทยากร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 55/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com