[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้ชม 2299815 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 59/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ

     วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ได้เข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ โดยเครือข่ายเยาวชนภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพของสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ปี ๒๕๕๘" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ร่วมวิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขความสำเรี็จ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบโดยเครือข่ายเยาวชน และเพื่อให้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง รับการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

     โรงเรียนวัดบางคาง รับการติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ปีงบประมาณ 2558 ขอบคุณคณะกรรมผู้ประเมินที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางคางไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านวังทะลุ

     เป็นที่น่าภาคภูมิใจและน่าชื่นชมเป็นอย่างมากของท่านผอ.ณรงค์เดช พูนนาคและคณะครูโรงเรียนบ้านวังทะลุ สำหรับพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านวังทะลุ เนื่องจากการดำเนินงานพิธีไหว้ครูประจำปีนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยสภานักเรียนที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งมาเพียงอาทิตย์กว่าๆ เริ่มตั้งแต่ดำเนินพิธีการไหว้ครู จัดการแสดงเล่นกีตาร์ประกอบบทเพลงพระคุณที่สาม และกล่าวบทมาลาบูชาครู ทั้งหมดนี้นักเรียนเป็นผู้นำพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อแสดงถึงความเคารพรักบูชาครูบาอาจารย์ รวมถึงศิษย์เก่าโรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทะลุ

     ผ่านไปแล้วกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน และสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังทะลุ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังทะลุต่างพร้อมใจกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกคนดี คนเก่ง มีความสามารถ มีจิตอาสาเป็นแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่ และน่าเรียนรู้ตามหลักประชาธิปไตยของค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ของบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายปรัชญาสมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป. เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ได้พิจารณาโรงเรียนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสงสว่าง, โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี และโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน เพื่อให้การบริหารงานของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และบูรณาการสู่การเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ปตท. มอบหนังสือห้องสมุด

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 255ตัวแทนจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ได้มามอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ทั้งนี้ ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     เมื่อวันที่11มิถุนายน2558โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)นำโดยนางสุภาส จันทร์บัวผู้อำนวยการได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี58 นักเรียนต่างร่วมใจนำกรวยดอกไม้พานพุ่มมาร่วมกราบเท้าบูชาครูอันเป็นที่รักและเคารพ เพื่อรำลึกในพระคุณที่ครูได้สั่งสอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :PM1_school
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดพรหมฯรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน ปี58

     โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่1 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2558 โดย กรรมการ ชุดที่25 ประกอบด้วย ท่านผอ.รัฐพงษ์ สุวรรณา ท่านผอ.ลัดดาวัลย์ ทัพกีฬาและ ท่านผอ.นุชรี พิพัฒศรี ได้ทำการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ณ โรงเรียนแห่งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการพัฒนางานในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดมูลเหล็กรับการประเมินคุณภาพภายใน

     วันที่ 18 มิ.ย. 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ปี 2558 จาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ชุดที่ 10 ประกอบด้วย นายชำนาญ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม นายอุีต เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางแตน และนายกัมพล แช่มสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมูลเหล็ก เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ของโรงเรียนแห่งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน

     เมื่อวันที่18มิถุนายน2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่นำโดยผอ.วิโรจน์ แพนลาและรองนัฐพล สุริรัมย์พร้อมคณะครูไดัตัอนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปี 58 นำโดย ผอ.สายยีน วัฒนศฤงคาร ผอ.ไพบูลย์ ทองเฟื่องและผอ.กมลทิพย์ พรมอินทร์ ซึ่งให้เกียรติมาประเมินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ด้วยอบอุ่น ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดพิธีไห้วครูประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ในการฝากตัวเป็นศิษย์กับคุณครูของนักเรียน รวมถึงการมีสัมมาคารวะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์ อีกทั้งเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีในการตั้งใจเล่าเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ขอนขว้างเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง โดยมีท่านรองฯรัตนาภรณ์ ศรีสลวย ศน.สำเริง ออมทรัพย์ และ ศน.สายสุนีย์ ไชยวงษ์ เป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อรับการประเมิน และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : วจนพิธีกรรมวันรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต ผู้สถาปนาคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

     วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ของทุกปี คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จะร่วมในวจนพิธีกรรมเพื่อรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต ผู้สถาปนาคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรีและการศึกษาคาทอลิกไทย เพื่อน้อมรำลึก และเชิดชูเกียรติคุณของท่าน พร้อมทั้งถวายพวงมาลัยและคำนับพระรูปของท่านด้วย และในโอกาสนี้ บาทหลวงสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรม "น้อมจิตรำลึก" ในปีนี้โรงเรียนมารีวิทยา ได้จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู58

     เมื่อวันที่11มถุนายน2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่นำโดยนายวิโรจน์ แพนลาผู้อำนวยการได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี58โดยมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วและศิษย์ปัจุบันต่างร่วมใจนำพวงมาลัยดอกไม้พานพุ่มมาร่วมกราบเท้าบูชาครอาจารย์อันเป็นที่รักและเคารพพร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

     เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 นำโดยนายสันต์ สงวนสุข ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี นายทองสุข เดชสุภา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง และ นายวิรัตน์ อรัญญิก ผอ.โรงเรียนวัดลำดวน คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 59/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com