[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 66 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194519 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 59/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดมูลเหล็กรับการประเมินคุณภาพภายใน

     วันที่ 18 มิ.ย. 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ปี 2558 จาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ชุดที่ 10 ประกอบด้วย นายชำนาญ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม นายอุีต เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางแตน และนายกัมพล แช่มสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมูลเหล็ก เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ของโรงเรียนแห่งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน

     เมื่อวันที่18มิถุนายน2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่นำโดยผอ.วิโรจน์ แพนลาและรองนัฐพล สุริรัมย์พร้อมคณะครูไดัตัอนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปี 58 นำโดย ผอ.สายยีน วัฒนศฤงคาร ผอ.ไพบูลย์ ทองเฟื่องและผอ.กมลทิพย์ พรมอินทร์ ซึ่งให้เกียรติมาประเมินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ด้วยอบอุ่น ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดพิธีไห้วครูประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ในการฝากตัวเป็นศิษย์กับคุณครูของนักเรียน รวมถึงการมีสัมมาคารวะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์ อีกทั้งเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีในการตั้งใจเล่าเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ขอนขว้างเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง โดยมีท่านรองฯรัตนาภรณ์ ศรีสลวย ศน.สำเริง ออมทรัพย์ และ ศน.สายสุนีย์ ไชยวงษ์ เป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อรับการประเมิน และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : วจนพิธีกรรมวันรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต ผู้สถาปนาคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

     วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ของทุกปี คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จะร่วมในวจนพิธีกรรมเพื่อรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต ผู้สถาปนาคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรีและการศึกษาคาทอลิกไทย เพื่อน้อมรำลึก และเชิดชูเกียรติคุณของท่าน พร้อมทั้งถวายพวงมาลัยและคำนับพระรูปของท่านด้วย และในโอกาสนี้ บาทหลวงสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรม "น้อมจิตรำลึก" ในปีนี้โรงเรียนมารีวิทยา ได้จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู58

     เมื่อวันที่11มถุนายน2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่นำโดยนายวิโรจน์ แพนลาผู้อำนวยการได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี58โดยมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วและศิษย์ปัจุบันต่างร่วมใจนำพวงมาลัยดอกไม้พานพุ่มมาร่วมกราบเท้าบูชาครอาจารย์อันเป็นที่รักและเคารพพร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

     เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 นำโดยนายสันต์ สงวนสุข ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี นายทองสุข เดชสุภา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง และ นายวิรัตน์ อรัญญิก ผอ.โรงเรียนวัดลำดวน คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารงานและความเคลื่อนไหวทางด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะเป็นประโยชน์กับบุตรหลานและนักเรียนต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน

     วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 มีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมใจกันจัดพานดอกไม้ ธูปเทียนมากราบกรานบูชาครู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ซึ่งได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ด้วยความรักและเมตตา เพื่อให้ศิษย์นั้น มีความรู้ และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรม STOP TEEN MOM ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

      วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ร่วมกับ ZONTA International จัดอบรม "STOP TEEN MOM" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ณ ห้องประชุมเซเวียร์ฮอลล์ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการเข้าสู่วัยรุ่น การมีรักในวัยเรียน การรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดในวัยรุ่นและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกทาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เชต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

     เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้ นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนเขตฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ ค่ายจักรพงษ์ มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประพาส
หัวข้อข่าว : ชมรมการศึกษาพิเศษปราจีนบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD)

      ชมรมการศึกษาพิเศษปราจีนบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมวัดป่ามะไฟ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาการและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมจัดเป็นฐาน การเรียนรู้ 7 ฐานได้แก่ ฐานที่ 1 กิจกรรม “อ่านออก เขียนได้” ฐานที่ 2 กิจกรรม “คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” ฐานที่ 3 กิจกรรม “ศิลปะกับชีวิต” ฐานที่ 4 กิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ฐานที่ 5 กิจกรรม “พลศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการอบรมคุณธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บาทหลวงอันเด ไชยเผือก เจ้าอาวาสวัดนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล เขาขาด มาอบรมและให้ความรู้กับนักเรียนพร้อมทั้งนำกิจกรรมกลุ่มให้กับนักเรียนด้วย ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังด้านคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นคนดีและคนเก่งควบคู่กันไป และส่งเสริมความสามัคคีให้กับคณะนักเรียนด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)โดย นายอภิกฤช พยุงธรรม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ได้รับความรู้ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อครู......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 59/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com