[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 17 ท่าน จำนวนผู้ชม 2361401 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 60/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารงานและความเคลื่อนไหวทางด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะเป็นประโยชน์กับบุตรหลานและนักเรียนต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน

     วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 มีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมใจกันจัดพานดอกไม้ ธูปเทียนมากราบกรานบูชาครู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ซึ่งได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ด้วยความรักและเมตตา เพื่อให้ศิษย์นั้น มีความรู้ และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรม STOP TEEN MOM ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

      วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ร่วมกับ ZONTA International จัดอบรม "STOP TEEN MOM" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ณ ห้องประชุมเซเวียร์ฮอลล์ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการเข้าสู่วัยรุ่น การมีรักในวัยเรียน การรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดในวัยรุ่นและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกทาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เชต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

     เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้ นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนเขตฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ ค่ายจักรพงษ์ มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประพาส
หัวข้อข่าว : ชมรมการศึกษาพิเศษปราจีนบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD)

      ชมรมการศึกษาพิเศษปราจีนบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมวัดป่ามะไฟ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาการและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมจัดเป็นฐาน การเรียนรู้ 7 ฐานได้แก่ ฐานที่ 1 กิจกรรม “อ่านออก เขียนได้” ฐานที่ 2 กิจกรรม “คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” ฐานที่ 3 กิจกรรม “ศิลปะกับชีวิต” ฐานที่ 4 กิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ฐานที่ 5 กิจกรรม “พลศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการอบรมคุณธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บาทหลวงอันเด ไชยเผือก เจ้าอาวาสวัดนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล เขาขาด มาอบรมและให้ความรู้กับนักเรียนพร้อมทั้งนำกิจกรรมกลุ่มให้กับนักเรียนด้วย ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังด้านคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นคนดีและคนเก่งควบคู่กันไป และส่งเสริมความสามัคคีให้กับคณะนักเรียนด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)โดย นายอภิกฤช พยุงธรรม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ได้รับความรู้ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : รองผู้อำนวยการคนใหม่

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม นายวิจิตร ร่มไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม พร้อมด้วยคณะครูในโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายธุวานนท์ บัวจันทร์ เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม โดยมีผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ และเพื่อนร่วมงานเดินทางมาส่งพร้อมมอบของที่ระลึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นแนวทางในการนำประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

     วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ นำโดย นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชา ความรู้ให้แก่นักเรียนและฝากตัวเป็นศิษย์อีกทั้งยังเป็นการการปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติตนเป็นศิษย์และเยาวชนที่ดี พร้อมกันนี้ยังได้มีการเดินรณรงค์กำจัดลูกนำ้ยุงลายและในช่วงบ่ายยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการและประธานนักเรียนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดพิธีไหว้ครู

     เมื่อวันที่ 11มิถุนายน 2558 นำโดย นายสันต์ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูเเละนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรม STEM Education

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการอบรม STEM Education (Science Technology Engineer Mathematics) วันที่ 7 มิถุนายน 2558 จัดการอบรมโดยคณะครูโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ซึ่งได้ผ่านการอบรม STEM Education จากสถาบันสสวท (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยจุดประสงค์การจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education และนำทักษะและกระบวนการมาบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระ 4 วิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ ศึกษาดูงาน

      โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่พร้อมด้วยคณะครูในเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL เพื่อมนำมาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน พร้อมกันนี้ยังได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้อีกด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 จุดประสงค์การจัดวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้บรรดาศิษย์ได้ปวารณาตัวเป็นศิษย์เพื่อน้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ จากครูบาอาจารย์ด้วยความวิริยะอุตสาหะและสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบสัมมาชีพได้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com