[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้ชม 2299832 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 73/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรมแต่ละฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆ การประกวดการแต่งกายซานตาครอส ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ทักษะ โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียน นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการเพิ่มทักษะทางภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนโดยใช้เกม เพลง และกิจกรรมเป็นสื่อการเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
หัวข้อข่าว : ศูนย์ประสานราชการ

      วันนี้ ผอ.กมลทิพย์ พรมอินทร์ ผอ.ศูนย์ประสานราชการอำเภอศรีมหาโพธิ ได้จัดการประชุมผู้บริหารอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างสดชื่น แจ่มใส ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : Christmas Day.....2014

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูสายภาษาอังกฤษและห้องเรียน English Program ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Christmas Day...2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญสากลทางศาสนาของคริสตศาสนิกชน เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งมีภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ AEC ซึ่งกำลังจะถึงปลายปี พ.ศ. 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ

      เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส และโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ และนายอภิสิทธิ์ มาตรคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ในฐานะผู้อำนวยการฝึกฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีคณะวิทยากร ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมประมาณ 120 คนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างร่วมงาน “เปิดกรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ”

     วันที่ 23 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เข้าร่วมงาน “เปิดกรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการกระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวผ่านกิจกรรมโชว์ ชิม ช้อป ทำให้นักเรียนรู้จักรักษาวัฒนธรรมไทยของตนเองมากขึ้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

     เมื่อวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือภูกระเหรี่ยง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ มีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : รองฯไพจิตร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงสว่าง

     วันที่ 15 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่างได้รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน นำโดย นายไพจิตร ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายบัณฑิต สุขวิลัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-net) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่าง ร่วมงาน 5 ธันวา มหาราช

     วันที่ 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำคณะครูและนักเรียนร่วมงาน 5 ธํนวา มหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และบ้านโคกไทย โดยนำนักเรียนร่วมการแสดงเทอดพระเกียรติฯ ถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากนายพิพิธ ภาระบุญ นายอำเภอศรีมโหสถ นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย และผู้นำชุมชนตำบลโคกไทย ทุกๆท่าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต สพป.ปจ.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงสว่าง

     วันที่ 18 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง ได้รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียน พบปะและเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net และ NT การติดตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจ ให้คำแนะนำที่เป็นป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : รองฯปรัชญา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงสว่าง

     วันที่ 16 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง ได้รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน นำโดยนายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายอำนาจ แกมนิล ประธานเขตคุณภาพการศึกษาศรีมโหสถ ได้มาสำรวจอัตรากำลังครู เนื่องครูเกษียณอายุราชการ ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 และได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NTและ O-Net ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : รับมอบห้องสมุดมูลนิธิประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านวังขอน

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจันบุรี เขต 1 รับมอบอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังขอน โดยรับการต้อนรับจากนายทองคำ เพชรจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังขอนและคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด ผู้มอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่าง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     วันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำโดย ผอ.นุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ในงานนี้มีการลงนามถวายพระพร การวางพานพุ่มจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงเทอดพระเกียรติฯ พิธีสงฆ์ และ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 “ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ “......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดหนองคุ้ม

     วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ออกเยี่ยมบ้าน เด็กชายพิพัฒนชัย ชัยยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม โดยทางคณะกรรมการได้รับมอบเงินส่วนตัวให้แก่นักเรียนพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน ๑ ชุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :watraboapaischool
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

     เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 โดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 รายการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดอินทาราม ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตอำเภอบ้านสร้าง โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ ณ ค่ายสุรสีห์ , โรงเรียนบ้านช่องด่าน , โรงเรียน บ้านหนองแก ประชาสรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากการศึกษาดูงานดังกล่าว ผอ.ชำนาญ จันทวงษ์และคณะครู ทุกท่าน ได้รับความรู้และความประทับใจจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งสาม เช่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 73/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com