Open house ร.ร.บ้านปรือวายใหญ่


               
          
          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ฉบับที่ 571 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 327015 ครั้ง Your IP Address is 54.198.169.202
www.prachin1.go.th
          วันที่ 23 มีนาคม 2560 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ Open house ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนของคณะครู นักเรียน, เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเห็นผลสำเร็จในการจัดการศึกษาและประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรม หลากหลาย เช่น การสาธิตการทำอาหารไทยและขนมไทย,มุมกิจกรรมวาดภาพระบายสีและการปั้นดินน้ำมัน, กิจกรรมบิงโกเกม ภาษไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ,มุม STEM ศึกษา การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Open house ทั้งสิ้น 345 คน
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
วันที่ 23 มีนาคม 2560 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ Open house ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนของคณะครู นักเรียน, เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเห็นผลสำเร็จในการจัดการศึกษาและประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรม หลากหลาย เช่น การสาธิตการทำอาหารไทยและขนมไทย,มุมกิจกรรมวาดภาพระบายสีและการปั้นดินน้ำมัน, กิจกรรมบิงโกเกม ภาษไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ,มุม STEM ศึกษา การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Open house ทั้งสิ้น 345 คน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ โดยมีนางนงนิตย์ สังขภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้ลำพันและผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอศรีมโหสถ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนวัดคู้ลำพัน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางวีณา แซ่แต้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการโรงเรียนวัดกระแจะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาไม่มีผู้บริหาร ไม่มีครูผู้สอน และไม่มีนักเรียน โดยได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ นายเมฆิน ลิ้มเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระแจะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการออกตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อลดความเลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิญาณตนและปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 (เวลา 09.00น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 eทุกกลุ่ม เข้าร่วมในการทำ PLC โดยการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 3. กลุ่มงบประมาณ และ 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
วันที่ 17 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 รับชมรายการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Conference การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 1 พร้อมบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ,นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และ นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกันชมรายการและพบปะผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 (เวลา 10.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 จำนวน 4 โรงเรียน 100 คน โดยมีนางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ ประธานเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ ให้การต้อนรับ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี (ห้วยเกษียร) ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เป็นศูนย์จัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ ตามนโยบาย 4 ป. โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริต และมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนศูนย์สอบที่เป็นสนามสอบ จำนวน 45 โรงเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและร่วมบริจาครวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1ร่วมบริจาครวมน้ำใจช่วยกาชาดจำนวนทั้งสิ้น 50,088 บาท เพื่อมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 (เวลา 09.00น.) นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ระดับสนามสอบ จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ และความโปร่งใสในการจัดสอบ ได้แก่ การจัดสนามสอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ กล่องบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การติดตามการบริหารการสอบ และการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/58 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า