.
 
สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สพฐ. โดยนางจารุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นางสาวสุวิมล อินทปันตี และนางลำไย สนั่นรัมย์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยมีดร.วิเศษ พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในประเด็นการติดตาม ในเรื่องต่าง ๆ คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, การดำเนินนโยบายอ่านออกเขียนได้, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Active learning, การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLTV/DLIT, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การประกันคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ ได้แก่ การน้อมนำพระบรมราโชบาย เพื่อการเรียนรู้, Partnership school โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, โรงเรียนประชารัฐ, โรงเรียนคุณธรรม และโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..