.
 
รับฟังความคิดเห็นฯ ร.ร.วัดศรีสุทธาวาส
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวีณา แซ่แต้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวรุ่งฤดี อินทรสร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาไม่มีผู้บริหาร มีครูผู้สอน 2 คน (จะเกษียณอายุราชการในปี 2562) โดยได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ นางอรุณศรี วงษ์กระจ่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส และนางสาวประไพ คำดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคุ้ม ร่วมในการประชุม โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์วัดศรีสุทธาวาส จำนวน 1 รูป พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน-นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการออกตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนมีความประสงค์จะไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดหนองคุ้ม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 7 คน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..