สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ระบบติดตามกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปี 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

การติดตามเงินโอน ประจำงวดวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โอนเงินวันที่
รร./ สพป.
ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน 
รายละเอียด
24 ก.ค. 58 บ้านย่านนางวิ่ง นายไพรุญ กัลยา 75,600.00 เตรียมสถานที่รับเสด็จพระเทพฯ
  บ้านย่านนางวิ่ง นายไพรุญ กัลยา 137,400.00 เตรียมสถานที่รับเสด็จพระเทพฯ
  เขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 นายคมสัน งามสนอง 33,000.00 โครงการอ่านออกเขียนได้ฯ
  บ้านย่านนางวิ่ง นายไพรุญ กัลยา 17,500.00 เตรียมสถานที่รับเสด็จพระเทพฯ
  เขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 นายคมสัน งามสนอง 4,000.00 ประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภายภายนอกรอบสี่
  อนุบาลวัดบ้านสร้าง นางนุกูล บุญพิทักษ์ 6,800.00 โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม
  เขตคุณภาพเมือง 1 นายมงคล ทวีทรัพย์ 27,600.00 โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  บ้านโป่งตะเคียน นายอดุลย์ ศิริธรรมพิทยา 6,600.00 โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  เขตคุณภาพเมือง 1 นายมงคล ทวีทรัพย์ 33,000.00 โครงการอ่านออกเขียนได้ฯ
  เขตคุณภาพเมือง 2 นายสันต์ สงวนสุข 33,000.00 โครงการอ่านออกเขียนได้ฯ
  สพป.ปจ.1 นายดำเนิน เพียรค้า 90.00 ประชุมปฏิบัติการโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู
    นายวิมัยชัย เธียรสุขะธิติ 520.00  
    นางฐิติมา เร่งประเสริฐ 1,760.00 ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพฯ
    นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด 3,520.00 ทำแผนบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนจัดการคุณภาพฯ
    นางฐิติมา เร่งประเสริฐ 1,040.00 จัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนฯ
    นายสำเริง ออมทรัพย์ 9,680.00 งานศิลปหัตถกรรมน.ร.ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 64 ปี 57
    นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด 1,320.00 นิเทศติดตามผล
  วัดกระทุ่มแพ้ว นายวิรัช มีเชาว์ 1,500.00 ประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภายภายนอกรอบสี่
  บ้านบางปลาร้า นายบุญมา สุทธโส 1,250.00 ประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภายภายนอกรอบสี่
  บ้านบางขาม นายสมบัติ เกสร 1,250.00 ประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภายภายนอกรอบสี่
  บ้านปากคลองบางกระดาน นายกัมพล แช่มสา 1,544.00 ประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภายภายนอกรอบสี่
  วัดคลองเฆ่ นางจรัสศรี ฮะฮวด 602.00 ประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภายภายนอกรอบสี่
  วัดอินทาราม นายชำนาญ จันทวงษ์ 982.00 ประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภายภายนอกรอบสี่
  ชุมชนวัดบางแตน นายอุ๊ต เสนาะ 872.00 ประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภายภายนอกรอบสี่
  วัดอินทาราม นายชำนาญ จันทวงษ์ 17,700.00 โครงการค่านิยม 12 ประการ
  อนุบาลประจันตคาม นายวิจิตร ร่มไทร 1,520.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  ชุมชนวัดหนองจวง นางวนิดา ปริงทอง 1,600.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  บ้านโคกพนมดี นางลัดดา จันทร์ศรี 1,440.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  บ้านเนินหอม นางมณฑน์ศิรินทร์ จรูญศรี 1,600.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  อนุบาลประจันตคาม นางทวีรัตน์ อินต๊ะปัญโญ 1,520.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  บ้านเนินหอม นางปฏิญญา บัวเผื่อน 1,720.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  บ้านโคกพนมดี น.ส.สินีนาฎ แสงเพ็ชร 1,680.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  ชุมชนวัดหนองจวง นางญาติชญา ดุษฎี 1,720.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  วัดประสาธน์รังสรรค์ น.ส.นวภรณ์ ไชยฤกษ์ 2,336.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  วัดราษฎร์เจริญฯ นางวนิดา มณีไสย 1,860.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  วัดราษฎร์เจริญฯ น.ส.ขนิษฐา ยิ้มเนียม 1,860.00 ประชุมครูผู้สอน และเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษสองภาษาฯ
  สพป.ปจ.1 นางวนิดา ศิลปกิจโกศล 30,300.00 พัฒนาครูร.ร.เอกชนในระดับจังหวัด
  สพป.ปจ.1 นางนิตยา พรรณภักดี 9,000.00 ประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมร.ร.ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองฯ
  สพป.ปจ.1 นายวิชัย โกซิน 5,379.50 ทดรองจ่าย
  สพป.ปจ.1 นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง 11,500.00 ทำโลห์รางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  บ้านประพาส นางชมนาด โคมทอง 1,100.00 โครงการพัฒนาศักยภาพน.ร.ที่มีความบกพร่องการเรียนรู้
  เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 นายพงษ์เทพ สืบพิลา 33,000.00 โครงการอ่านออกเขียนได้ฯ
  สพป.ปจ.1 นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ 3,946.00 วัสดุประชาสัมพันธ์
  เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 3 นายไพริน ชินสร้อย 33,000.00 โครงการอ่านออกเขียนได้ฯ
  เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 นายพงษ์เทพ สืบพิลา 37,610.00 โครงการค่านิยม 12 ประการ
  ชมรมการศึกษาพิเศษ นางรุ่งอรุณ สีสังวาลย์ 18,900.00 ชมรมวิชาการ
  อนุบาลประจันตคาม นางชลอพร ช่างกลึง 3,900.00 โครงการสร้างความเข้มแข็งร.ร.ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
  สพป.ปจ.1 นายวิชัย โกซิน 1,818.94 ทดรองจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
  อนุบาลประจันตคาม นางจันทร์เพ็ญ ช่างสี 7,000.00 ชมรมการงานพื้นฐานชีวิต
  อนุบาลศรีมโหสถ นายอรรถพร นาคพันธ์ 2,000.00 ประชุมครูผู้สอน ป 3 และ ป.6 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
  สพป.ปจ.1 นางนิตยา พรรณภักดี 6,000.00 ประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมร.ร.ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองฯ
  สพป.ปจ.1 นายวิชัย โกซิน 600.00 หลักสูตรบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติเชิงนโยบายการเงินการคลัง
  สพป.ปจ.1 น.ส.ทิพย์วิมล รักษาสัตย์ 2,100.00 ค่าอาหารว่างประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  สพป.ปจ.1 นางโสภา คงเมือง 3,045.00 โครงการทุนพระบรมฯ
  สพป.ปจ.1 นางบัวบาง บุญอยู่ 800.00 อบรมใช้สื่อ ASEAN + 3 TALK
  สพป.ปจ.1 นางบัวบาง บุญอยู่ 1,104.00 อบรมพัฒนาความรู้ในการสร้างวินัยการเงินฯ
  เขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 นายพัชรินทร์ ดีสวัสดิ์ 30,330.00 โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
  สพป.ปจ.1 น.ส.สธนา สำนักวังชัย 1,120.00 อบรมข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  สพป.ปจ.1 นางบัวบาง บุญอยู่ 814.00 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
  สพป.ปจ.1 นางอภิวัน ประสังสิต 750.00 โครงการสัมมนาครูแนะแนวอาชีพ
  สพป.ปจ.1 นางอภิวัน ประสังสิต 1,500.00 โครงการสัมมนาครูแนะแนวอาชีพ
27 ก.ค. 58 ไทยรัฐวิทยา 7 นายเจษฎา ดีเลิศ 1,400.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 3 นายไพริน ชินสร้อย 2,340.00 โครงการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
  วัดประสาธน์รังสรรค์ นายปราโมทย์ ผลพฤกษา 12,000.00 ค่าพาหนะนักเรียน
  บ้านประพาส น.ส.ปณิตา รอดไทย 18,270.00 เงินเดือน
  บ้านดงกระทงยาม นางดรุณี อภิชาติวรกุล 18,270.00 เงินเดือน
         

การติดตามเงินโอน ประจำงวดวันที่ 25 มิถุนายน 2558

การติดตามเงินโอน ประจำงวดวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง 9 เมษายน 2558

การติดตามเงินโอน ประจำปีงบประมาณ 2557

 


แก้ไขครั้งสุดท้าย 2 August, 2015 19:20
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211362 ,037-212281 ,sptpj.pr@gmail.com