>
ปราจีนบุรี ขณะนี้มีผู้ชมออนไลน์จำนวน 1 คน
ปราจีนบุรี มีผู้เยี่ยมชม : 854215 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ วิชยานุว้ติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด

สถานศึกษา เลิก-รวม

การบริหารหลักธรรมาภืบาล

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสีขาว

สายครูผู้สอน

คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2558

แบบรายงาน/ตัวอย่างระบบควบคุมภายใน

การจัดการความรู้

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือข่าวโรงเรียนเครือข่ายการสื่อสารองค์กร [ e-networks ปี 2554-56 ]


 

โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ห้ามใช้คำหยาบ

 

หนังสือราชการจาก สพฐ.ดร.วิเศษ พลอาจทัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต1

นางสาวฤชากร อำไพศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต1

นางดวงเดือน แก้วปุม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต1

 

ระบบรับส่งหนังสือ

ระบบการติดตามเงินโอน

วิสัยทัศน์ 2558

แบบสอบถาม

 

- สถานศึกษาทุกสังกัด
- โรงเรียนขนาดเล็ก
- เขตคุณภาพ / เขตคุณภาพพิเศษ
 
- รุ่นที่ 1
โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
- รุ่นที่ 2
โ โรงเรียนบ้านประพาส
-การแสดงอิฐเก่าเล่าตำนาน
- การแสดงวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓
2.โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
3.โรงเรียนวัดอินทาราม
4. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
5. โรงเรียนบ้านแหลมหิน
1.

ประกาศข่าวทั่วไป/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวแวดวงการศึกษา

Copyright 2010 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 All Rights Reserved.
ที่อยู่ อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
บรรณาธิการ : นางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์ ผอ.กลุ่มlอำนวยการ, ฝ่ายข่าว : นางกองแก้ว บุญเพ็ง,นางศรันญา บัวแพ ฝ่ายกราฟฟิก : นายธนู บุญเพ็ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
โทร : 037-211362 , 037-214440 , email: kaewboonpeng@gmail.com

แก้ไขครั้งสุดท้าย 17 July, 2020 23:06