ระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

รายการ

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

แนวทางระบบควบคุมภายใน

(สถานศึกษา)

แนวทาง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เอกสาร word

เอกสาร pdf

 


แก้ไขครั้งสุดท้าย 6 September, 2019 17:01
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211362 ,037-212281 ,sptpj.pr@gmail.com