สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


ระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

รายการ

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

1. การควบคุมภายในส่วนราชการ

แนวทางการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ  2558
(รอบ  12  เดือน  ณ  วันที่  30  กันยายน  2558)
ที่อยู่  สตง. / ส่วนงานย่อย (กลุ่ม/งาน) / หน่วยรับตรวจ (สพป.สพม.สถานศึกษา) / ปัญหาและอุปสรรค-ข้อผิดพลาด

ms word

2. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปย.1 / แบบติดตาม ปย.2 / ตัวอย่างการประเมิน  CSA / การวิเคราะห์ตาม  CSA / แบบ ปย.2

ms word

3. รูปแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ

แบบ ปอ.1 (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน)
แบบ ปอ.2 (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ)

แบบติดตาม ปอ.3 (รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ)
แบบ ปอ.3 (รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)

ms word


ms word

4. ตัวอย่าง แบบติดตาม ปอ.3 โรงเรียน

แบบติดตาม ปอ.3 (รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
ณ  วันที่    30     เดือน   กันยายน      พ.ศ.  2558

ms word

5. ตัวอย่าง แบบ ปอ.3 โรงเรียน

ตัวอย่าง (รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
ณ  วันที่    30     เดือน   กันยายน      พ.ศ.  2558

ms word

6. ตัวอย่าง แบบติดตาม ปอ.3 นิเทศ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเร่งรัดคุณภาพการอ่านออก 100 % และลายมืองาม
ณ  วันที่    30     เดือน   กันยายน      พ.ศ.  2558

ms word

 


แก้ไขครั้งสุดท้าย 25 June, 2015 20:11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211362 ,037-212281 ,sptpj.pr@gmail.com